< return to activity

Chinese Section 02

Activity 05. Shoot the words!

Languages Online logo

Language used in this activity:

Nǐ jiào shénme míngzì? 你叫什么名字?
Wǒ jiào Tóng Qìngf?āng. 我 叫 童庆方.
Tā jiào shénme míngzì? 他 叫 什么 名字?
Tā jiào Zhāng Dàwèi. 他 叫 张 大卫.
Nín guì xìng? 您贵姓?
Wǒ xìng Wáng. 我 姓 王.
Nǐ duō dà le? 你 多 大了?
Wǒ shí wŭ suì, nǐ ne? 我 15 岁, 你呢?
Tā duō dà le? 她多大了?
Tā shí èr suì le. 她12 岁了.

Print Alternative: PDF activity